.NET 5.0

Microsoft .NET Runtime 5.0.5 常规运行库 官方离线安装包
x64:
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/e6e9c212-f8ca-4c4d-86be-ecc8d99ba2fe/89c828c00d5b59d4d4d120455433c22d/dotnet-runtime-5.0.5-win-x64.exe
x86:
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/da3570c4-7015-48d0-b340-14810865fb60/45f680c86b37f73bc73d2ed99f9a738c/dotnet-runtime-5.0.5-win-x86.exe

Microsoft Windows Desktop Runtime 5.0.1 桌面运行库 含常规运行库
x64:
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/c1ef0b3f-9663-4fc5-85eb-4a9cadacdb87/52b890f91e6bd4350d29d2482038df1c/windowsdesktop-runtime-5.0.5-win-x64.exe
x86:
[https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/c089205d-4f58-4f8d-ad84-c92eaf2f3411/5cd3f9b3bd089c09df14dbbfb64124a4/windowsdesktop-runtime-5.0.5-win-x86.exe
](https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/c089205d-4f58-4f8d-ad84-c92eaf2f3411/5cd3f9b3bd089c09df14dbbfb64124a4/windowsdesktop-runtime-5.0.5-win-x86.exe)


VC

https://github.com/abbodi1406/vcredist/releases


DirectX.Repair

https://blog.csdn.net/vbcom/article/details/6962388

最后修改:2021 年 04 月 12 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏